Regulamin

Definicje

 1. Usługodawca – operatorem systemy CRM Swiftresposne.pl jest firma NewNetwork.pl Szymon Jędrzejczak, ul. Cicha 10/1, 72-100 Goleniów, NIP: 9552016771
 2. System CRM – aplikacja dostępna przez przeglądarkę www, aplikacja na system Android/iOS umożliwiająca korzystanie z wszystkich funkcji systemu
 3. Klient – podmiot rejestrujący się w systemie CRM, podmiotem może być osoba fizyczna, prawna lub fundacja.
 4. Użytkownik – jest to każda osobą posiadająca indywidualne dane do logowania – login (adres e-mail) oraz hasło. Klient może zakładać dowolną ilość kont dla swoich użytkowników
 5. Bezpłatny okres – jest okres, w którym Usługodawca zapewnia pełny dostęp do systemu CRM przez podany w materiałach reklamowy okres

Postanowienia wstępne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną na podstawie Umowy zawartej na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.SwiftResponse.pl
 2. Usługodawca może świadczyć swoje usługi płatnie lub bezpłatnie. O charakterze i czasie świadczenia usługi bezpłatnie decyduje Usługodawca
 3. W przypadku płatnego korzystania z Systemu CRM Klient jest zobowiązany podać swoje prawdziwie dane
 4. Płatność za usługi jest dokonywana przez Klienta po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę zgodnie z ustaleniami z pkt 6.
 5. Okres bezpłatny wynosi min 90 dni

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient jest właścicielem informacji oraz danych jakie wprowadza na do Systemu CRM
 2. Klient ma prawo do Bezpłatnego okresu
 3. Klient ma prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia, musi jednak opłacić fakturę wystawioną po zakończeniu miesiąca, w którym została rozwiązana umowa
 4. Klient ma prawo rozwiązać umowę wysyłać emaila na adres contact@swiftresponse.pl
 5. Klient jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich usterek oraz awarii na adres contact@swiftresponse.pl
 6. Klient akceptuje fakt, że po upływie Bezpłatnego okresu dalsze korzystanie z Systemu CRM będzie skutkowało naliczaniem płatności zgodnie z ustaleniami z pkt 6
 7. Po upływie Bezpłatnego okresu Klient zobowiązuje się podać swoje prawdziwe dane rozliczeniowe.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług rzetelnie według najlepszej wiedzy jaką posiada
 2. W celu podnoszenia poziomu świadczenia usług Usługodawca może przekazywać anonimowe dane analityczne narzędziom do analizy ruchu w Systemie CRM, np. Google Analytics.
 3. Usługodawca zapewnia nieograniczoną przestrzeń dyskową na maile, wątki (tickety) oraz załączniki przechowywane w Systemie CRM
 4. Usługodawca zapewnia utrzymanie ceny z dnia rozpoczęcia świadczenia usługo przez okres min 12 miesięcy
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Systemu CRM z przyczyn od niego niezależnych, np.
  1. Awaria sprzętowa lub programowa komputera Klienta
  2. Awarią łącza internetowego Klienta
 6. W przypadku awarii leżących po stronie Usługodawcy zobowiązuje się on do niezwłocznego usunięcia awarii.
 7. Usługodawca może zawiesić działanie Systemu CRM Klientowi w przypadku:
  1. Łamania zasad niniejszego regulaminu
  2. Zaleganiu w płatności za faktury wynoszące ponad 14 dni (liczone od daty płatności ujętego na fakturze VAT)
  3. Wykorzystywaniu Systemu CRM do łamania prawa (np. wysyłaniu niezgodne z prawem niechcianej poczty)
  4. Zakłócaniu działania Systemu CRM
 8. Usługodawca daje sobie możliwość dodawania nowych funkcjonalności oraz gwarantuje, że bez zgody Klienta nie będzie mógł usuwać już istniejących
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do trwałego skasowania wszystkich danych wprowadzonych do Systemu CRM przez Klienta po upływie 60 dni od dnia zaprzestania świadczenia usługi.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu informując o tym Klienta

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych w rozumieniu RODO jest NewNetwork.pl Szymon Jędrzejczak, kontakt do administratora danych: contact@swiftresponse.pl
 2. Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby powierzone mu dane osobowe nie zostały wykradzione lub usunięte wbrew woli Klienta poprzez regularne wykonywanie kopii zapasowych, utrzymywaniu zapasowej infrastruktury serwerowej, wynajęciu specjalistycznej firmy dbającej o bezpieczeństwo serwerów.
 3. Usługodawca nie będzie udostępniał danych osobowych wprowadzonych do Systemu CRM przez Klienta innym firmom lub osobom z zastrzeżeniem pkt 4.2

Płatności i Rozliczenia

 1. Usługodawca będzie naliczał płatności Klientowi za każdego użyte konto Użytkownika w danym miesiącu kalendarzowym
 2. Za użyte konto Użytkownika w danym miesiącu kalendarzowym należy rozumieć przynajmniej jedno logowanie danego Użytkownika w danym miesiącu Kalendarzowym
 3. Usługodawca po zakończeniu miesiąca kalendarzowego wystawi fakturę VAT z odroczonym terminem płatności o 14 dni.

Reklamacje

 1. Reklamacje Klient może składać mailowo wysyłać je na adres contact@swiftresponse.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni