Zmiana tematu wątku

Aby zmienić temat wątku należy:

  1. Wyświetlić ten wątek
  2. Kliknąć ikonkę ołówka
  3. Zmienić temat wątku
  4. Kliknąć Zapisz